Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Frederikssund Radikale Venstre

Hvad mener de Radikale egentligt - i Frederikssund kommune??

Frederikssund har meget at byde på. Vi er førende i Region Hovedstaden inden for miljøteknologi, vi har et stort erhvervs- og turistcenter, vi har en masse skøn natur, vi har et stort indkøbscenter, og Vinge som udviklingsområde.


Radikale Venstres overordnede mål for Frederikssund kommune er at være en kommune, der baserer sig på værdier som tillid, åbenhed, ansvar, fællesskab og solidaritet.


Vi ønsker en kommune med tilfredse borgere – en kommune, der er solidarisk, hvor de stærke er med til at sikre de svage de bedste muligheder, samtidig med at den enkelte har de bedste muligheder for at realisere egne ønsker og planer.


Vi ønsker en kommune, der udvikler sig og konstant arbejder for at yde borgerne den service, de med rimelighed kan forvente; en kommune der støtter op om samfundsudviklingen og er sig sit ansvar bevidst, fx når det gælder uddannelsen af vores skolebørn til et samfund i konstant forandring, eller vores bidrag til løsningen af de nationale og globale klimaproblemer.


Uddannelsespolitik: kommunens folkeskoler skal kunne ruste eleverne til at være aktive borgere i videns-, innovations- og forandringssamfundet. De meget små enheder er sårbare, og generelt vil det styrke folkeskolen at udnytte ressourcerne og sikre det faglige miljø i lidt større enheder. Skoler med 3-4 spor er stadig målet for os, idet de gør det muligt at arbejde varieret på tværs af klassetrin. Ved at have lidt større skoler imødekommes også det problem, som manglen på lærere, især særligt uddannede lærere, udgør.


Miljø & Klima: Vi ønsker, at kommunen fortsætter sit arbejde som klimakommune, og forpligter sig til at nedbringe kommunens CO2-udledning med mindst 4 % om året. Vi vil også arbejde for at Frederikssund Kommune forpligter sig til at spare mindst 2 % på elforbruget om året fra 2018 til 2021 Desuden skal andelen af kommunens energiforbrug der kommer fra vedvarende energikilder øges. Boligpolitik og miljø hænger sammen. Vi går ind for, at boligpolitik også kræver miljørigtige løsninger. Vi ser fx gerne solenergi og jordvarme som supplement til de nye bymiljøers energiforsyning, og vi ønsker grønne områder og naturstier med gode udfoldelsesmuligheder for borgere i alle aldre.


Kulturpolitik: Radikale Venstre vil arbejde for en aktiv kommunal kulturpolitik, der både skal omfatte amatørkulturen og de etablerede kulturinstitutioner i Frederikssund. Politikken for amatørkulturen skal tænkes bredt, og den skal omfatte både den store vifte af alment kulturelle aktiviteter og idrætslivet, hvor ikke mindst kommunens folkeoplysningsudvalg fortsat skal udgøre et betydningsfuldt bindeled mellem politikerne og borgerne. Endvidere skal størstedelen af de fritidsaktiviteter, der udbydes, fungerer på basis af frivillige kræfter og med faciliteter stillet til rådighed af kommunen. Idrætslivet er en væsentlig del af kommunens kulturliv, og det er vigtigt, at der er gode rammer for borgerne til at dyrke den idræt, der motiverer den enkelte bedst. Det er derfor vigtigt at have velfungerende idrætsfaciliteter. Der skal gøres en stor indsats både for vedligeholdelse og istandsættelse af de eksisterende idrætsfaciliteter og for etablering af nye faciliteter. Kommunens niche-sport skal have særlig fokus.


Erhverv: Radikale Venstre vil arbejde for, at erhvervspolitikken i Frederikssund bliver styrket og præget af nytænkning. Dette ønsker vi for både at kunne fastholde eksisterende små og store arbejdspladser og for at kunne gøre det attraktivt for nye virksomheder at etablere sig, med flere nye arbejdspladser til følge. Vi ønsker at nuancere det nuværende erhvervsbillede, så der åbnes op for, at iværksættere og andre små virksomheder kan slå sig ned i nye, selvstændige erhvervsområder og -centre.


Trafik og infrastruktur: Frederikssund har meget at byde på. Vi er førende i Region Hovedstaden inden for miljøteknologi, vi har et stort erhvervs- og turistcenter, vi har en masse skøn natur, vi har et stort indkøbscenter, og Vinge som udviklingsområde. Radikal Venstre vil arbejde for direkte busforbindelser (hurtigbusser) fra Frederikssund til Roskilde, Hillerød og Frederiksværk samt for etableringen af en ny S-togsstation i Vinge med ”parker og kør” samt prioritere cyklisters og fodgængeres sikkerhed og fremkommelighed og bringe dette ønske i spil både ved trafiksanering og nyanlæg. Desuden er forbindelsen sammen med en motorvej til Frederikssund en væsentlig faktor både for de borgere, som arbejder i København/Storkøbenhavn, og for kommunens muligheder for at tiltrække nye virksomheder og dermed arbejdspladser.


Landsbyer og byområder: Radikale Venstre skal være de første til at anerkende, at de forandringer, der sker i samfundet lige nu, giver særlige udfordringer for udviklingen i landsbyer og landområder, også i Frederikssund, hvor ca. hver fjerde indbygger bor i landområder. For os er det væsentligt at sætte fokus på, hvordan livet kan og skal fungere nu og i fremtiden, frem for udelukkende at holde fast i det, som var engang, og her er de, som allerede bor eller planlægger at bo i landområderne naturligvis de vigtigste aktører. Med andre ord skal idéerne, visionerne og initiativerne fortrinsvis komme fra beboerne selv. Derfor vil vi etablere særlige erfagrupper/arrangementer målrettet erhverv i landområderne (Frederikssund Erhverv) samt støtte projekter målrettet landområderne både af erhvervsmæssig, kulturel og social karakter, herunder indgåelse af partnerskabsprogrammer. Desuden vil vi sikre at infrastrukturen tilgodeser hele familien, fx sikker skolevej for børnene og overkommelig transport for de i familien, som ikke arbejder i umiddelbar nærhed af hjemmet – også med kollektiv transport.


Sundhedspolitik: Radikale Venstre vil arbejde for en målrettet og sammenhængende sundhedspolitik, der fokuserer på forebyggelse og sundhedsfremme. Med etablering af de nye supersygehuse, ser det ud til at kommunen kommer til at overtage nogle af de opgaver der tidligere blev varetaget af regionen. Vi vil have at kvaliteten er så høj, at borgere undgår genindlæggelser samt sikre at vi har regionens bedste genoptræningstilbud.